Xuất bản thông tin

Tài chính công khai ngày 08/5/2017

Tài chính công khai ngày 08/5/2017


Tổng số trẻ báo ăn: 280 trẻ; Điểm trung tâm: 186 trẻ; Điểm Vân Động: 20 trẻ; Điểm Đồng Cấm: 74 trẻ .

Tổng số tiền ăn: 3.360.000đ; Điểm trung tâm: 2.232.000đ; Điểm Vân Động: 240.000đ; Điểm Đồng Cấm: 888.000đ.