Xuất bản thông tin

Tài chính công khai ngày 09/04/2019

Tài chính công khai ngày 09/04/2019

Tổng số xuất ăn :250 x 13.500 = 3.375.000đ
Trung tâm: 184 x 1.500 = 2.484.000đ
Đồng cấm: 66 x 13.500 = 891.000đ