Xuất bản thông tin

Tài chính công khai ngày 09/09/2019

Tài chính công khai ngày 09/09/2019

Tổng số xuất ăn: 250 x 13.500 = 3.375.000đ
Trung tâm: 173 x 13.500 = 2.335.500đ
Đồng cấm: 77 x 13.500 = 1.039.500đ