Xuất bản thông tin

Tài chính công khai ngày 10/01/2020

Tài chính công khai ngày 10/01/2020

Tổng số xuất ăn: 239 x 13.500 = 3.226.500đ
Trung tâm: 200 x 13.500 = 2.700.000đ
Đồng cấm: 39 x 13.500 = 526.500đ