Xuất bản thông tin

Tài chính công khai ngày 10/05/2019

Tài chính công khai ngày 10/05/2019

Tổng số xuất ăn: 262 x 13.500 = 3.537.000đ

Trung tâm; 190 x 13.500 = 2.565.000đ

Đồng cấm: 72 x 13.500 = 972.000đ