Xuất bản thông tin

Tài chính công khai ngày 10/09/2020

Tài chính công khai ngày 10/09/2020

Tổng số xuất ăn: 242 x 15.500 = 3.751.000đ