Xuất bản thông tin

Tài chính công khai ngày 11/02/2019

Tài chính công khai ngày 11/02/2019

Tổng số xuất ăn: 229 x 13.500 = 3.091.500đ
Trung tâm: 173 x 13.500 = 2.335.500đ
Đồng cấm: 56 x 13.500 = 756.000đ