Xuất bản thông tin

Tài chính công khai ngày 12/09/2019

Tài chính công khai ngày 12/09/2019

Tổng số xuất ăn: 249 x 13.500 = 3.361.500đ
Trung tâm: 175 x 13.500 = 2.362.500đ
Đồng cấm: 74 x 13.500 = 999.000đ