Xuất bản thông tin

Tài chính công khai ngày 12/2/2019

Tài chính công khai ngày 12/2/2019

- Tổng số xuất ăn: 257 x 13.500 = 3.469.5000đ
- Trung tâm: 190 x 13.500 = 2.565.000đ
- Đồng Cấm: 67 x 13.500 = 904.500đ