Xuất bản thông tin

Tài chính công khai ngày 13/02/2019

Tài chính công khai ngày 13/02/2019

Tổng số xuất ăn; 252 x 13.500 = 3.402.000đ
Trung tâm: 187 x 13.500 =2.524.500đ
Đồng cấm: 65 x 13.500 = 877.500đ