Xuất bản thông tin

Tài chính công khai ngày 13/05/2020

Tài chính công khai ngày 13/05/2020

Tổng số xuất ăn: 270 x 13.500 = 3.645.000đ
Trung tâm: 224 x 13.500 = 3.024.000đ
Đồng cấm: 46 x 13.500 = 621.000đ