Xuất bản thông tin

Tài chính công khai ngày 13/11/2019

Tài chính công khai ngày 13/11/2019

Tổng số xuất ăn: 250 x 13.500 = 3.375.000đ
Trung tâm: 179 x 13.500 = 2.416.500đ
Đồng cấm: 71 x 13.500 = 958.500đ