Xuất bản thông tin

Tài chính công khai ngày 14/07/2020

Tài chính công khai ngày 14/07/2020

Tổng số xuất ăn: 258 x 13.500 = 3.483.000đ
Trung tâm: 217 x 13.500 = 2.929.500đ
Đồng cấm: 41 x 13.500 = 553.500đ