Xuất bản thông tin

Tài chính công khai ngày 15/05/2020

Tài chính công khai ngày 15/05/2020

Tổng số xuất ăn; 273 x 13.500 = 3.685.500đ
Trung tâm: 227 x 13.500 = 3.064.500đ
Đồng cấm: 46 x 13.500 = 621.000đ