Xuất bản thông tin

Tài chính công khai ngày 16/09/2019

Tài chính công khai ngày 16/09/2019

Tổng số xuất ăn: 248 x 13.500 = 3.348.000đ
Trung tâm: 170 x 13.500 = 2.295.000đ
Đồng cấm: 78 x 13.500 = 1.053.000đ