Xuất bản thông tin

Tài chính công khai ngày 17/04/2019

Tài chính công khai ngày 17/04/2019

Tổng số xuất ăn: 262 x 13.500 = 3.537.000đ

Trung tâm: 193 x 13.500 = 2.605.500đ

Đồng cấm: 69 x 13.500 = 931.500đ