Xuất bản thông tin

Tài chính công khai ngày 18/04/2019

Tài chính công khai ngày 18/04/2019

Tổng số xuất ăn: 264 x 13.500 = 3.564.000đ

Trung tâm: 194 x 13.500 = 2.619.000đ

Đồng cấm: 70 x 13.500 = 945.000đ