Xuất bản thông tin

Tài chính công khai ngày 18/05/2020

Tài chính công khai ngày 18/05/2020

Tổng số xuất ăn: 269 xuất x 13.500 = 3.631.500đ
Trung tâm: 221 x 13.500 = 2.983.500đ
Đồng cấm: 48 x 13.500 = 648.000đ