Xuất bản thông tin

Tài chính công khai ngày 18/09

Tài chính công khai ngày 18/09

Tổng số trẻ báo ăn 297 trẻ
+ Điểm trung tâm: 205 trẻ x 12000 đồng= 2460000 đồng.
+ Điểm đồng cấm: 69 trẻ x 12000 đồng= 828000 đồng.
+ Điểm vân động: 23 trẻ x 12000 đông= 276000 đồng.