Xuất bản thông tin

Tài chính công khai ngày 20/05/2020

Tài chính công khai ngày 20/05/2020

Tổng số xuất ăn: 278 x 13.500 = 3.753.000đ
Trung tâm ; 231 x 13.500 = 3.118.500đ
Đồng cấm: 47 x 13.500 = 634.500đ