Xuất bản thông tin

Tài chính công khai ngày 22/10/2019

Tài chính công khai ngày 22/10/2019

Tổng số xuất ăn: 253 x 13.500 = 3.415.500đ
Trung tâm: 185 x 13.500 = 2.497.500đ
Đồng cấm: 68 x 13.500 = 918.000đ