Xuất bản thông tin

Tài chính công khai ngày 23/10/2020

Tài chính công khai ngày 23/10/2020

Tổng số xuất ăn: 225 x 15.500 = 3.487.500 đ