Xuất bản thông tin

Tài chính công khai ngày 25/02/2019

Tài chính công khai ngày 25/02/2019

Tài chính công khai ngày 25/02/2019
Tổng số xuất ăn: 249 x 13.500 = 3.361.500đ
Trung tâm: 184 x 13.500 = 2.484.000đ
Đồng Cấm: 63 x 13.500 = 877.500đ