Xuất bản thông tin

Tài chính công khai ngày 26/9

Tài chính công khai ngày 26/9

Tổng số trẻ ra lớp: 283 trẻ
+ Điểm Đồng Cấm: 72 trẻ x 12 000 đồng = 864 000 đồng.
+ Điểm Vân Động: 21 trẻ x 12 000 đồng = 252 000 đồng.
+ Điểm Trung Tâm: 190 trẻ x 12 000 đông = 2 280 000 đồng.