Xuất bản thông tin

Tài chính công khai ngày 27/03/2019

Tài chính công khai ngày 27/03/2019

Tổng số xuất ăn: 259 x 13.500 =3.496.500đ

Trung tâm: 189 x 13.500 = 2.551.500đ

Đồng cấm: 70 x 13.500 = 945.000đ