Xuất bản thông tin

Tài chính công khai ngày 27/11/2019

Tài chính công khai ngày 27/11/2019

Tổng số xuất ăn: 250 x 13.500 = 3.375.000đ
Trung tâm: 180 x 13.500 = 2.430.000đ
Đồng cấm: 70 x 13.500 = 945.000đ