Xuất bản thông tin

Tài chính công khai ngày 28/05/2020

Tài chính công khai ngày 28/05/2020

Tổng số xuất ăn: 263 x 13.500 = 3.550.500đ
TRung tâm: 215 x 13.500 = 2.902.500đ
Đồng cẩm: 48 x 13.500 = 648.000đ