Xuất bản thông tin

Tài chính công khai ngày 29/11/2019

Tài chính công khai ngày 29/11/2019

Tổng số xuất ăn: 248 x 13.500 = 3.348.000đ
Trung tâm: 176 x 13.500 = 2.376.500đ
Đồng cấm: 72 x 13.500 = 972.000đ