tài chính công khai ngày 01/11/2023

Tổng số suất ăn: 234 suất x 18.500 = 4.329.000đ

Nhà trẻ: 47 suất x 18.500 = 869.500đ

Mẫu giáo: 187 suất x 18.500 = 3.459.500đChưa có lời bình nào. Bắt đầu