tài chính công khai ngày 03/11/2023

Tổng số suất ăn: 234 suất x 18.500 = 4.329.000đ

Nhà trẻ: 43 suất x 18.500 = 795.500đ

Mẫu giáo: 191 suất x 18.500 = 3.533.500đ



Chưa có lời bình nào. Bắt đầu