tài chính công khai ngày 08/11/2023

Tổng số suất ăn: 222 suất x 18.500 = 4.107.000đ

Nhà trẻ: 41 suất x 18.500 = 758.500đ

Mẫu giáo: 181 suất x 18.500 = 3.348.500đChưa có lời bình nào. Bắt đầu