tài chính công khai ngày 09/11/2023

Tổng số suất ăn: 225 suất x 18.500 = 4.162.500đ

Nhà trẻ: 42 suất x 18.500 = 777.000 suất

Mẫu giáo: 183 suất x 18.500 = 3.385.500đChưa có lời bình nào. Bắt đầu