tài chính công khai ngày 10/11/2023

Tổng số suất ăn: 218 suất x 18.500 = 4.033.000đ

Nhà trẻ: 41 suất x 18.500 = 758.500đ

Mẫu giáo: 177 suất x 18.500 = 3.274.500đChưa có lời bình nào. Bắt đầu