tài chính công khai ngày 13/11/2023

Tổng số suất ăn: 220 suất x 18.500 = 4.070.000đ

Nhà trẻ: 42 suất x 18.500 = 777.000đ

Mẫu giáo: 178 suất x 18.500 = 3.293.000đChưa có lời bình nào. Bắt đầu