tài chính công khai ngày 16/11/2023

Tổng số suất ăn: 212 suất x 18.500 = 3.922.000đ

Nhà trẻ: 39 suất x 18.500 = 721.500đ

Mẫu giáo: 173 suất x 18.500 = 3.200.500đChưa có lời bình nào. Bắt đầu