tài chính công khai ngày 27/10/2023

Tổng số suất ăn: 230 suất x 18.500 = 4.255.000đ

Nhà trẻ: 45 suất x 18.500 = 832.500đ

Mẫu giáo: 185 suất x 18.500 = 3.422.500đChưa có lời bình nào. Bắt đầu