tài chính công khai ngày 30/10/2023

Tổng số suất ăn: 234 suất x 18.500 = 4.329.000đ

Nhà trẻ: 46 suất x 18.500 = 851.000đ

Mẫu giáo: 188 suất x 18.500 = 3.478.000đChưa có lời bình nào. Bắt đầu