Thực đơn Mẫu giáo tháng 11/2020 


 

Thực đơn Nhà trẻ tháng 11/2020  

Tài chính công khai ngày 23/10/2020  

Tổng số xuất ăn: 225 x 15.500 = 3.487.500 đ

Tài chính công khai ngày 21/10/2020  

Tổng soos xuất ăn: 229 x 15.500 = 3.549.500đ

Tài chính công khai ngày 20/10/2020  

Tổng số xuất ăn: 234 x 15.500 = 3.627.000đ

Tài chính công khai ngày 19/10/2020  

Tổng số xuất ăn: 237 x 15.500 = 3.673.500đ

Tài chính công khai ngày 16/10/2020  

Tổng số xuất ăn: 221 x 15.00 = 3.425.500đ

Tài chính công khai ngày 15/10/2020  

Tổng số xuất ăn: 215 x 15.500 = 3.332.500đ

Tài chính công khai ngày 14/10/2020  

Tổng số xuất ăn: 141 x 15.500 = 2.185.500đ

Tài chính công khai ngày 13/10/2020  

Tổng số xuất ăn: 228 x 15.500 = 3.534.000đ


Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15