tài chính công khai ngày 30/11/2023 

Tổng số suất ăn: 208 suất x 18.500 = 3.848.000đ NHà trẻ: 38 suất x 18.500 = 703.000đ Mẫu giáo: 170 suất x 18.500 = 3.145.000đ

 

tài chính công khai ngày 29/11/2023  

Tổng số suất ăn: 215 suất x 18.500 = 3.977.500đ NHà trẻ: 38 suất x 18.500 = 703.000đ Mẫu giáo: 177 suất x 18.500 = 3.274.500đ

tài chính công khai ngày 28/11/2023  

Tổng số suất ăn: 213 suất x 18.500 = 3.940.500đ Nhà trẻ: 40 suất x 18.500 = 740.000đ Mẫu giáo: 173 suất x 18.500 = 3.200.500đ

tài chính công khai ngày 27/11/2023  

Tổng số suất ăn: 207 suất x 18.500 = 3.829.500đ Nhà trẻ: 38 suất x 18.500 = 703.000đ Mẫu giáo: 169 suất x 18.500 = 3.126.500đ

tài chính công khai ngày 24/11/2023  

Tổng số suất ăn: 200 suất x 18.500 = 3.700.000đ Nhà trẻ: 33 suất x 18.500 = 610.500đ Mẫu giáo: 167 suất x 18.500 = 3.089.500đ

tài chính công khai ngày 23/11/2023  

Tổng số suất ăn: 198 suất x 18.500 = 3.663.000đ Nhà trẻ: 31 suất x 18.500 = 573.500đ Mẫu giáo: 167 suất x 18.500 = 3.089.500đ

tài chính công khai ngày 22/11/2023  

Tổng số suất ăn: 199 suất x 18.500 = 3.681.500đ Nhà trẻ: 36 suất x 18.500 = 666.000đ Mẫu giáo: 163 suất x 18.500 = 3.015.500đ

tài chính công khai ngày 21/11/2023  

Tổng số suát ăn: 204 x 18.500 = 3.774.000đ Nhà trẻ: 35 x 18.500 = 647.500đ Mẫu giáo: 169 x 18.500 = 3.126.500đ

tài chính công khai ngày 17/11/2023  

Tổng số suất ăn: 210 suất x 18.500 =3.885.000đ Nhà trẻ: 33 suất x 18.500 = 610.500đ Mẫu giáo: 177 suất x 18.500 = 3.274.500đ

tài chính công khai ngày 16/11/2023  

Tổng số suất ăn: 212 suất x 18.500 = 3.922.000đ Nhà trẻ: 39 suất x 18.500 = 721.500đ Mẫu giáo: 173 suất x 18.500 = 3.200.500đ


Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26