tài chính công khai ngày 02/11/2023

Tổng số suất ăn: 239 suất x 18.500 = 4.421.500đ

Nhà trẻ: 45 suất x18.500 = 832.500đ

Mẫu giáo: 194 suất x 18.500 = 3.589.000đChưa có lời bình nào. Bắt đầu