tài chính công khai ngày 06/11/2023

Tông số suất ăn: 221 suất x 18.500 = 4.088.500d

Nhà trẻ: 37 suất x 18.500 = 684.500d

Mẫu giáo: 184 suất x 18.500 = 3.404.000đChưa có lời bình nào. Bắt đầu