tài chính công khai ngày 14/11/2023

Tổng số suất ăn: 213 suất x 18.500 = 3.940.500đ

Nhà trẻ: 40 suất x 18.500 = 740.000đ

Mẫu giáo: 173 suất x 18.500 = 3.200.500đChưa có lời bình nào. Bắt đầu